Freight

Vận tải hàng hóa là một phần nhỏ của vận tải. Có thể hiểu vận tải hàng hóa là việc di chuyển các mặt hàng, sản phẩm từ nơi này đến nơi khác. Hầu hết các doanh nghiệp sản xuất đều sẽ có nhu cầu vận chuyển tuy nhiên họ sẽ không tự vận chuyển mà sẽ nhờ đến các dịch vụ vận tải hàng hóa. 2 bên sẽ thỏa thuận và ký hợp đồng với nhau và đảm bảo hàng hóa luôn được an toàn và giao đúng thời gian, địa điểm