Partner's term of services

Chính sách Bảo mật này (“Chính sách”) mô tả cách thức Công ty Cổ phần Logistic Ocius (“Ocius” hoặc “Công ty”) thu thập, lưu trữ, sử dụng, chuyển giao, tiết lộ và bảo vệ Dữ liệu người sử dụng của những tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa (“Đối tác”), những tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ vận chuyển hàng hóa (“Khách hàng”) (Đối tác và Khách hàng sau đây gọi chung là “Người sử dụng”) thông qua việc sử dụng dịch vụ và trang web https://yesocius.com (“Trang OCIUS”). Nội dung của Chính Sách này được công khai trên Trang OCIUS và có thể được sửa đổi, bổ sung, cập nhật bởi OCIUS ở từng thời điểm.

Đối tác và Khách hàng vui lòng đọc kỹ Chính Sách này. Để xác nhận việc đã hiểu và chấp nhận Chính Sách này, xin vui lòng nhấp vào ô “Đồng ý” trong mục Đăng ký.

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1.1 Định nghĩa và giải thích 

Trong Chính sách này, trừ khi được quy định trong từng ngữ cảnh cụ thể, những từ in đậm dưới đây được định giải và giải thích như sau:

1.1.1 “OCIUS” hoặc “Công ty” là Công ty Cổ phần Logistic Ocius, một công ty được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, mã số doanh nghiệp: 4201927680, địa chỉ trụ sở chính tại: Số 07/NV đường 33 KĐT Phước Long, Phường Phước Long, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.

1.1.2 Đối tác” là tổ chức, cá nhân thực hiện kinh doanh dịch vụ vận tải, đăng ký Tài khoản và sử dụng dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử của OCIUS theo các Điều khoản và điều kiện về dịch vụ được đăng tải công khai trên Trang OCIUS (“Thỏa thuận”) và Chính sách này.

1.1.3 “Khách hàng” là tổ chức, cá nhân có nhu cầu vận chuyển hàng hóa, đăng ký Tài khoản, giao dịch và sử dụng dịch vụ của Đối tác trên sàn giao dịch thương mại điện tử của OCIUS theo các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận và Chính sách này.

1.1.4 “Người sử dụng” hoặc “Các bên” có nghĩa là Đối tác và Khách hàng trong quan hệ với nhau hoặc trong quan hệ với OCIUS trong phạm vi của Thỏa thuận và Chính sách này.

1.1.5 “Bên thứ ba” là các tổ chức, cá nhân có quan hệ với OCIUS trong việc cung cấp, thu thập, lưu trữ, bảo quản, xử lý Dữ liệu người sử dụng, bao gồm nhưng không giới hạn, đại lý, bên bán, nhà cung cấp, nhà thầu, đối tác và bất kỳ ai khác cung cấp dịch vụ cho OCIUS, người thu thập Dữ liệu người sử dụng của Các bên và/hoặc thực hiện các chức năng thay mặt OCIUS hoặc người OCIUS cộng tác, các công ty con, công ty liên kết của OCIUS. Bên thứ ba được cụ thể hóa tại Mục 5.1 của Chính sách này.

1.1.6 “Sàn giao dịch TMĐT OCIUS” hoặc “Trang OCIUS” là sàn giao dịch thương mại điện tử do OCIUS sở hữu, quản lý và vận hành qua giao diện website https://yesocius.com với mục đích kết nối Đối tác và Khách hàng cho các dịch vụ vận chuyển hàng hóa. 

1.1.7 “Dịch vụ” là dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử mà OCIUS cung cấp cho Đối tác và Khách hàng để Các bên kết nối với nhau thông qua Trang OCIUS do OCIUS sở hữu, quản lý và vận hành, được nêu chi tiết tại Mục 1.2.2. 

1.1.8 “Dữ liệu người sử dụng” là toàn bộ thông tin, dữ liệu, tài liệu của Người sử dụng khi đăng ký, sử dụng Tài khoản và/hoặc giao dịch trên Trang OCIUS, bao gồm nhưng không giới hạn, các thông tin về tên tuổi, ngày tháng năm sinh, số chứng minh nhân dân, địa chỉ, số điện thoại, thông tin giao dịch, v.v. của Người sử dụng trên Trang OCIUS.

1.1.9 “Pháp luật” là toàn bộ các quy định của pháp luật Việt Nam được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành vào từng thời điểm. 

I.2 Giới thiệu 

1.2.1 Trang OCIUSlà website do OCIUS sở hữu, xây dựng, quản lý và vận hành. Đối tượng phục vụ là Đối tác (những người có nhu cầu cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa) và Khách hàng (những người có nhu cầu sử dụng dịch vụ vận chuyển hàng hóa). Giao dịch giữa Đối tác và Khách hàng được kết nối trên website https://yesocius.com.

1.2.2 Dịch vụ bao gồm dịch vụ sàn giao dịch trực tuyến kết nối Đối tác và Khách hàng với nhau nhằm mục đích cung ứng và sử dụng dịch vụ vận chuyển hàng hóa giữa Các bên. Hợp đồng dịch vụ vận chuyển sẽ được giao kết trực tiếp giữa Đối tác và Khách hàng (“Hợp đồng dịch vụ vận chuyển”) trên nền tảng Trang OCIUS. Các bên liên quan đến Hợp đồng dịch vụ vận chuyển sẽ chịu trách nhiệm đối với hợp đồng được giao kết giữa họ, cũng như xử lý bất kỳ vấn đề gì liên quan đến hợp đồng. OCIUS không can thiệp vào giao dịch giữa những Người sử dụng. Để làm rõ, OCIUS là bên trung gian cung cấp dịch vụ sàn thương mại điện tử cho Đối tác và Khách hàng giao dịch với nhau và không liên quan cũng không đảm bảo việc thực hiện nay hoàn thành các Hợp đồng dịch vụ vẩn chuyển giữa Các bên.

1.2.3 Việc giao tiếp giữa Người sử dụng và OCIUS sẽ được thực hiện qua các kênh: email, thông tin trực tiếp qua chat-log trên website, tổng đài điện thoại và/hoặc trao đổi trực tiếp. Trong đó email là kênh thông tin chính thức giữa Người sử dụng và OCIUS. Mọi sự thắc mắc hoặc cần hỗ trợ, tư vấn, xin vui lòng gọi hotline: […] hoặc email: [hello@yesocius.com].

1.2.4 OCIUS bảo lưu quyền thay đổi, chỉnh sửa, tạm ngưng hoặc chấm dứt tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Trang OCIUS hoặc Dịch vụ vào bất cứ thời điểm nào theo quy định Pháp luật mà không cần phải thông báo trước cho Đối tác hay Khách hàng.

1.2.5 OCIUS bảo lưu quyền từ chối yêu cầu mở Tài khoản hoặc các truy cập của Người sử dụng tới Trang OCIUS hoặc Dịch vụ mà không chịu bất kỳ trách nhiệm gì nếu yêu cầu mở Tài khoản hoặc các truy cập đó trái với các điều khoản và điều kiện của Chính sách này.

I.3 Hiệu lực và luật điều chỉnh

1.3.1 Chính sách này có hiệu lực kể từ khi Người sử dụng “Đồng ý” và đăng ký Tài khoản, thực hiện giao dịch trên Trang OCIUS theo các điều khoản và điều kiện của Chính sách này.

1.3.2 Chính sách này được điều chỉnh và giải thích theo Pháp luật Việt Nam.

1.3.3 Các vấn đề bảo mật phát sinh từ hoặc có liên quan đến giao dịch trên Trang OCIUS giữa OCIUS và Người sử dụng nếu không được quy định trong Chính sách này sẽ được điều chỉnh bởi Pháp luật Việt Nam. 

II. THU THẬP DỮ LIỆU NGƯỜI SỬ DỤNG 

2.1 OCIUS thu thập một lượng thông tin nhất định (bao gồm cả Dữ liệu người sử dụng). Dữ liệu người sử dụng có thể được thu thập dưới nhiều hình thức khác nhau và cho các mục đích khác nhau (bao gồm các mục đích mà Pháp luật cho phép), được nêu chi tiết tại Mục III và Mục IV của Chính sách này;

2.2 OCIUS đồng ý và công nhận rằng các thông tin được cung cấp trên Trang OCIUS sẽ thuộc sở hữu chung của Người sử dụng và OCIUS;

2.3 OCIUS sẽ không, dù là trực tiếp hay gián tiếp, tiết lộ các Dữ liệu người sử dụng cho bất kỳ bên thứ ba nào, và sẽ ngăn cản bất kỳ bên thứ ba nào truy cập hoặc sử dụng Dữ liệu ngưởi sử dụng, trừ việc phục vụ các mục đích nêu tại Mục IV Chính sách này và trong các trường hợp Pháp luật quy định; 

2.4 Các bên cho phép OCIUS thu thập, sử dụng, lưu trữ, công bố và/hoặc xử lý các Dữ liệu người sử dụng như được quy định trong Chính sách này;

2.5 Các bên đồng ý không cung cấp cho OCIUS bất cứ thông tin nào không chính xác hoặc gây hiểu nhầm và đồng ý sẽ thông báo cho OCIUS về bất cứ thông tin nào không chính xác hoặc khi có sự thay đổi thông tin; và

2.6 Các bên hiểu và đồng ý rằng nếu Các bên không cung cấp Dữ liệu người sử dụng cho OCIUS, OCIUS không thể tạo điều kiện hoặc liên lạc với Các bên và không thể cung cấp Dịch vụ một cách có hiệu quả cho Các bên. 

III. HÌNH THỨC THU THẬP DỮ LIỆU NGƯỜI SỬ DỤNG 

OCIUS sẽ thu thập Dữ liệu người sử dụng từ nhiều phương pháp được liệt kê dưới đây:

3.1 Thông tin từ Các bên cung cấp hay từ các thiết bị sử dụng Dịch vụ trên Trang OCIUS của Các bên 

3.1.1 Khi Khách hàng đăng ký và tạo Tài khoản qua Trang OCIUS, Khách hàng phải cung cấp cho OCIUS một số Dữ liệu người sử dụng, bao gồm nhưng không giới hạn bởi tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ thực (được hiểu là nơi ở hiện tại hoặc địa chỉ liên lạc chính của Khách hàng), tài khoản e-mail, số điện thoại, và một danh tính (ID) Tài khoản và/hoặc mật khẩu mà Khách hàng sẽ sử dụng để truy cập vào Trang OCIUS sau khi đăng ký.

3.1.2 Khi Đối tác đăng ký và tạo Tài khoản qua Trang OCIUS, Đối tác phải cung cấp cho OCIUS một số Dữ liệu người sử dụng, bao gồm không không giới hạn bởi thông tin của người đại diện theo pháp luật của Đối tác (“Người đại diện”) và các thông tin khác tương tự như mục 3.1.1; Các giấy phép, chấp thuận và cho phép khác để Đối tác được cung cấp dịch vụ vận tải theo Pháp luật.

3.1.3 Khi sử dụng Dịch vụ trên Trang OCIUS, Các bên phải cung cấp cho OCIUS những thông tin liên quan được OCIUS yêu cầu một cách hợp lý cho mục đích hoạt động của Trang OCIUS. Ví dụ:

a) Khi sử dụng Dịch vụ trên Trang OCIUS, Khách hàng cần phải cung cấp cho OCIUS thông tin chi tiết về việc gửi/nhận hàng hoá. Thông tin này bao gồm nhưng không giới hạn:

  • Thông tin về đơn hàng: Khách hàng kê khai các thông tin về họ tên, điện thoại, email, khu vực, địa chỉ (hoặc hệ thống trên Trang OCIUS sẽ điền tự động các thông tin đăng ký Tài khoản của Khách hàng vào đơn hàng);
  • Đối tác mà Khách hàng lựa chọn trên mỗi đơn vận chuyển;
  • Địa chỉ chi tiết gửi/nhận hàng hoá;
  • Hình thức vận chuyển (Vận chuyển hoả tốc, vận chuyển nhanh hoặc vận chuyển thông thường); và
  • Phương thức thanh toán Phí dịch vụ vận chuyển.

b) Khi sử dụng Dịch vụ trên Trang OCIUS, Đối tác cần phải cung cấp cho Ocius các thông tin chi tiết về dịch vụ vận chuyển hàng hoá. Thông tin này bao gồm nhưng không giới hạn:

  • Thông tin Đối tác: Các thông tin về Đối tác gồm tên Đối tác, điện thoại, email, khu vực, địa chỉ sẽ được hệ thống trên Trang OCIUS điền tự động theo các thông tin đăng ký Tài khoản của Đối tác;
  • Phạm vi Đối tác cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hoá;
  • Các hình thức vận chuyển Đối tác cung cấp;
  • Phương thức nhận thanh toán Phí dịch vụ vận chuyển; và
  • Phí dịch vụ vận chuyển.

3.2 Thông tin được thu thập bất cứ khi nào Các bên sử dụng Dịch vụ hay truy cập Trang OCIUS 

3.2.1 Bất cứ khi nào Các bên sử dụng Dịch vụ hay truy cập Trang OCIUS, OCIUS đều có thể thu thập các dữ liệu kỹ thuật liên quan đến việc sử dụng của Các bên, bao gồm nhưng không giới hạn: địa chỉ giao thức internet (IP), những thông tin như các trang web đã xem trước đó hay sau đó, thời lượng của mỗi lượt truy cập/phiên truy cập, danh tính (ID) của thiết bị internet, danh tính (ID) quảng cáo di động hoặc địa chỉ kiểm soát truy cập phương tiện truyền thông, cũng như thông thiết bị khác tin liên quan đến nhà sản xuất, kiểu mẫu và hệ điều hành của thiết bị mà Các bên sử dụng để truy cập Trang OCIUS và sử dụng Dịch vụ.

3.2.2 Bất cứ khi nào Các bên sử dụng Dịch vụ hay truy cập Trang OCIUS, một lượng thông tin nhất định cũng có thể được thu thập trên cơ sở tự động bằng cookies. Cookies là các tệp ứng dụng nhỏ được lưu trữ trên máy tính hay thiết bị di động của Các bên. OCIUS sử dụng cookies để theo dõi hoạt động của Các bên nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của giao diện Trang OCIUS và trải nghiệm của Các bên. Phần lớn các thiết bị di động và trình duyệt internet đều hỗ trợ sử dụng cookies; nhưng Các bên có thể điều chỉnh cài đặt trên thiết bị di động hay trình duyệt internet để từ chối một số loại cookies nhất định hoặc một số cookies cụ thể. Thiết bị di động và/hoặc trình duyệt của Các bên cũng sẽ cho phép Người sử dụng xóa bỏ vào bất kỳ thời điểm nào bất kỳ cookies nào đã được lưu trữ trước đó. Tuy nhiên, việc xóa bỏ như vậy có thể ảnh hưởng đến các chức năng sẵn có trên Trang OCIUS.

3.2.3 Bất cứ khi nào Các bên sử dụng Dịch vụ trên Trang OCIUS thông qua các thiết bị, bao gồm nhưng không giới hạn bởi điện thoại, máy tính bảng, máy tính bàn, máy tích xách tay, Ocius sẽ theo dõi và thu thập thông tin về vị trí địa lý của Các bên theo thời gian thực. Trong một số trường hợp, Các bên sẽ được nhắc hoặc yêu cầu kích hoạt hệ thống định vị toàn cầu (GPS) trên thiết bị di động để OCIUS có thể mang lại cho Các bên trải nghiệm tốt hơn khi sử dụng Dịch vụ trên Trang OCIUS.

3.2.4 Nếu Đối tác sử dụng sử dụng Dịch vụ trên Trang OCIUS, OCIUS thu thập thông tin về vị trí địa lý của Đối tác khi Trang OCIUS đang chạy và được hiển thị trên thiết bị, bao gồm nhưng không giới hạn bởi điện thoại, máy tính bảng, máy tính bàn, máy tích xách tay (ví dụ Trang OCIUS đang mở và hiển thị trên màn hình) và chạy nền (ví dụ Trang OCIUS đang mở nhưng không hiển thị trên màn hình), miễn là Đối tác đăng nhập vào Trang OCIUS.

3.2.5 Nếu Khách hàng sử dụng dụng Dịch vụ trên Trang OCIUS, OCIUS thu thập thông tin về vị trí địa lý của Khách hàng khi Trang OCIUS đang chạy và được hiển thị. OCIUS luôn nỗ lực để chấm dứt việc thu thập thông tin về vị trí địa lý của Khách hàng khi Trang OCIUS ở chế độ chạy nền, nhưng thông tin đó vẫn có thể được thu thập một cách không cố ý. Khách hàng luôn có thể chọn tạm thời tắt chế độ theo dõi thông tin vị trí địa lý trên thiết bị của Khách hàng. Tuy nhiên, việc tắt chế độ theo dõi này có thể ảnh hưởng đến các chức năng sẵn có trên Trang OCIUS.

3.3 Dữ liệu người sử dụng được thu thập từ Bên thứ ba

OCIUS cũng có thể thu thập Dữ liệu người sử dụng từ các Bên thứ ba. Trong những trường hợp như vậy, OCIUS sẽ chỉ thu thập Dữ liệu người sử dụng của Các bên cho và/hoặc liên quan đến các mục đích mà các Bên thứ ba đó tham gia hoặc mục đích hợp tác của OCIUS với các Bên thứ ba đó, miễn là OCIUS đã thực hiện các biện pháp hợp lý để đảm bảo rằng các Bên thứ ba cam kết với OCIUS sẽ tuân thủ các quy định về bảo mật theo Chính sách này và theo quy định của Pháp luật.

IV. MỤC ĐÍCH THU THẬP DỮ LIỆU NGƯỜI SỬ DỤNG 

OCIUS có thể thu thập và sử dụng Dữ liệu người sử dụng cho bất kỳ mục đích nào sau đây cũng như cho các mục đích khác mà Pháp luật cho phép (“Mục đích”).

4.1 OCIUS sử dụng Dữ liệu người sử dụng của Khách hàng 

4.1.1 Để xác định nhân thân Khách hàng, phê duyệt đăng ký Tài khoản cho Khách hàng và quản trị, quản lý hoặc xác minh Tài khoản của Khách hàng;

4.1.2 Để tạo điều kiện hoặc cho phép tiến hành các cuộc kiểm tra mà OCIUS thấy cần thiết theo quyết định của OCIUS trước khi OCIUS phê duyệt Tài khoản cho Khách hàng;

4.1.3 Để cho phép Đối tác cung cấp các dịch vụ vận chuyển theo yêu cầu của Khách hàng;

4.1.4 Để xử lý và hỗ trợ các yêu cầu cung cấp Dịch vụ và giao dịch thanh toán do Khách hàng thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn việc thanh toán bằng hình thức chuyển khoản;

4.1.5 Để liên lạc với Khách hàng và gửi cho Khách hàng thông tin liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ trên Trang OCIUS;

4.1.6 Để thông báo cho Khách hàng về các bản cập nhật trên Trang OCIUS hoặc các thay đổi đối với các dịch vụ vận chuyển mà Đối tác cung cấp cũng như những điều khoản, điều kiện áp dụng tương ứng;

4.1.7 Để xử lý và trả lời các câu hỏi và phản hồi nhận được từ Khách hàng;

4.1.8 Để duy trì, phát triển, kiểm tra, nâng cao và cá nhân hóa Trang OCIUS nhằm đáp ứng nhu cầu và sở thích của Khách hàng;

4.1.9 Để theo dõi và phân tích các hoạt động của Khách hàng và dữ liệu nhân khẩu học bao gồm các xu hướng và việc sử dụng các dịch vụ vận chuyển khác nhau có trên Trang OCIUS; và

4.1.10 Để gửi cho Khách hàng các thông báo tiếp thị trực tiếp và thông tin về các chương trình ưu đãi hay khuyến mãi đặc biệt.

4.2 OCIUS sử dụng Dữ liệu người sử dụng của OCIUS 

4.2.1 Để xác định nhân thân Đối tác, phê duyệt đăng ký Tài khoản cho Đối tác và quản trị, quản lý hoặc xác minh Tài Khoản của Đối tác;

4.2.2 Để tạo điều kiện hoặc cho phép tiến hành các cuộc kiểm tra mà Oicus thấy là cần thiết theo quyết định của OCIUS trước khi OCIUS phê duyệt Tài khoản cho Đối tác;

4.2.3 Để cho phép Đối tác cung cấp các dịch vụ vận chuyển cho Khách hàng;

4.2.4 Để xử lý và hỗ trợ các khoản thanh toán phải trả cho Đối tác liên quan đến bất kỳ dịch vụ vận chuyển nào Đối tác đã cung cấp;

4.2.5 Để liên lạc với Đối tác và gửi cho Đối tác thông tin liên quan đến việc cung cấp dịch vụ vận chuyển của Đối tác, bao gồm chuyển tiếp các yêu cầu cung cấp Dịch vụ của Khách hàng đến Đối tác và hỗ trợ Đối tác chấp nhận các yêu cầu cung cấp Dịch vụ đó;

4.2.6 Để thông báo cho Đối tác về các bản cập nhật trên Trang OCIUS hoặc các thay đổi đối với phương thức cung cấp các dịch vụ vận chuyển và những điều khoản, điều kiện áp dụng tương ứng;

4.2.7 Để xử lý và trả lời phản hồi từ Khách hàng về vấn đề an toàn nói chung hoặc về chất lượng của các dịch vụ vận chuyển Đối tác đã cung cấp;

4.2.8 Để duy trì, phát triển, kiểm tra, nâng cao và cá nhân hóa trang OCIUS nhằm đáp ứng nhu cầu và sở thích của Đối tác;

4.2.9 Để theo dõi và phân tích các hoạt động người dùng và dữ liệu nhân khẩu học kể cả các xu hướng và tính đáp ứng nhanh của Đối tác đối với các dịch vụ vận chuyển khác nhau có trên Trang OCIUS; và

4.2.10 Để gửi cho Đối tác các thông báo tiếp thị và quảng cáo trực tiếp và thông tin về các chương trình ưu đãi hay khuyến mãi đặc biệt.

4.3 OCIUS sử dụng Dữ liệu người sử dụng bất kể Người sử dụng là Khách hàng/Đối tác: 

4.3.1 Để thực hiện các quy trình và chức năng kinh doanh liên quan;

4.3.2 Để giám sát việc sử dụng Trang OCIUS và quản trị, hỗ trợ và cải thiện hiệu quả hoạt động, trải nghiệm người dùng và các chức năng của Trang OCIUS;

4.3.3 Để thực hiện hỗ trợ liên quan đến và giải quyết mọi khó khăn về kỹ thuật hoặc sự cố vận hành đối với việc sử dụng Dịch vụ và truy cập Trang OCIUS;

4.3.4 Để tạo thông tin thống kê và dữ liệu phân tích ẩn danh cho mục đích thử nghiệm, nghiên cứu, phân tích và phát triển sản phẩm;

4.3.5 Để ngăn chặn, phát hiện và điều tra mọi hoạt động bị cấm, bất hợp pháp, trái phép hoặc gian dối;

4.3.6 Để cho phép OCIUS tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo Pháp luật (bao gồm nhưng không giới hạn trong việc trả lời các câu hỏi, các cuộc điều tra hay chỉ thị, tuân thủ các yêu cầu nộp đơn và báo cáo theo quy định) và tiến hành kiểm tra kiểm toán, rà soát tổng thể và điều tra nội bộ.

4.3.7 Cho việc đạt được mục đích liên quan đến việc chuẩn bị các tài liệu lịch sử vì lợi ích công cộng, hoặc cho mục đích liên quan đến nghiên cứu hoặc thống kê với biện pháp bảo mật thích hợp;

4.3.1 Là cần thiết cho lợi ích hợp pháp của OCIUS hoặc lợi ích hợp pháp của bất kỳ thể nhân hoặc pháp nhân nào theo quy định của Pháp luật.

V. TIẾT LỘ DỮ LIỆU NGƯỜI SỬ DỤNG 

5.1 Trong quá trình thực hiện hoạt động kinh doanh, OCIUS sẽ/có thể cần phải tiết lộ Dữ liệu người sử dụng cho các Bên thứ ba để thực hiện một hay nhiều Mục đích quy định tại Mục IV của Chính sách này. Việc tiết lộ Dữ liệu người sử dụng như vậy sẽ được thực hiện theo đúng trình tự và quy định của Pháp luật hiện hành. Các Bên thứ ba sẽ xử lý Dữ liệu người sử dụng của Các bên hoặc thay mặt OCIUS vì một hoặc nhiều Mục đích nói trên. Các Bên thứ ba như thế bao gồm:

a) Các công ty con, công ty liên kết của OCIUS;

b) Nhà thầu, đại lý, nhà cung cấp dịch vụ và các bên thứ ba khác mà OCIUS thuê để hỗ trợ hoặc bổ sung cho hoạt động kinh doanh của OCIUS. Những bên này bao gồm, nhưng không giới hạn ở những bên cung cấp các dịch vụ quản trị hoặc các dịch vụ khác cho OCIUS chẳng hạn như công ty bưu chính, công ty viễn thông, công ty công nghệ thông tin, các tổ chức hoạt động thương mại điện tử, và trung tâm dữ liệu;

c) Người mua hoặc người kế thừa quyền và nghĩa vụ của người mua trong trường hợp sáp nhập, thoái vốn, tái cơ cấu, tái tổ chức, giải thể hoặc bán hay chuyển nhượng một phần hoặc tất cả tài sản của OCIUS, cho dù là vấn đề đang diễn ra hay đang trong thủ tục phá sản, thanh lý hoặc thủ tục tương tự, trong đó Dữ liệu người sử dụng của OCIUS nằm trong các tài sản được chuyển nhượng; hoặc cho một bên đối tác trong một giao dịch tài sản kinh doanh mà OCIUS hoặc bất kỳ công ty liên kết hay công ty liên quan nào của OCIUS có tham gia giao dịch; và

d) Bên thứ ba mà OCIUS tiết lộ thông tin vì một trong các Mục đích và các Bên thứ ba đó ngược lại sẽ thu thập và xử lý Dữ liệu người sử dụng của Các bên vì một hoặc nhiều Mục đích nói trên.

5.2 OCIUS sẽ chia sẻ thông tin thống kê và thông tin nhân khẩu học của Các bên cho các bên liên quan của OCIUS để phục vụ mục đích cung cấp dịch vụ quảng cáo và lập trình. Trường hợp này sẽ không bao gồm bất kỳ thông tin nào có thể được sử dụng để xác định danh tính cụ thể hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của Các bên.

5.3 Để làm rõ, trong trường hợp các quy định của Pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân hoặc các điều luật hiện hành khác cho phép một tổ chức chẳng hạn như OCIUS thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ Dữ liệu người sử dụng mà không cần sự đồng ý của Các bên, sự cho phép như thế của Pháp luật sẽ được tiếp tục áp dụng.

VI. BẢO VỆ VÀ LƯU TRỮ DỮ LIỆU NGƯỜI SỬ DỤNG 

6.1 Việc bảo mật của Dữ liệu người sử dụng của Các bên là vô cùng quan trọng đối với OCIUS. OCIUS sẽ cố gắng tối đa hợp lý để bảo vệ và bảo mật Dữ liệu người sử dụng của Các bên đối với việc truy cập, thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ bởi những hoạt động của các Bên thứ ba không có thẩm quyền, bao gồm nhưng không giới hạn bởi việc tiết lộ trái phép Dữ liệu người sử dụng phát sinh từ hoạt động tin tặc vì ý đồ xấu, và đối với việc xử lý bất hợp pháp, sự thất thoát, tiêu hủy và thiệt hại vô tình hoặc những rủi ro tương tự.

6.2 Mặc dù OCIUS sẽ nỗ lực tối đa để bảo vệ và bảo mật Dữ liệu người sử dụng của Các bên, Các bên xác nhận rằng Ocius không thể bảo đảm tính toàn vẹn và chính xác của bất kỳ Dữ liệu người sử dụng nào mà Các bên truyền tải thông qua Internet, cũng như không bảo đảm rằng Dữ liệu người sử dụng đó sẽ không bị chặn, truy cập, tiết lộ, thay đổi hoặc tiêu hủy bởi các Bên thứ ba không có thẩm quyền, do các yếu tố ngoài tầm kiểm soát của OCIUS. Các bên có trách nhiệm bảo mật thông tin về Tài khoản của mình; không được chia sẻ mật khẩu với bất kỳ ai; và phải luôn luôn duy trì bảo mật cho thiết bị mà Các bên sử dụng.

6.3 OCIUS sẽ duy trì Dữ liệu người sử dụng tuân theo các quy định của Pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân và/hoặc các điều khoản Pháp luật hiện hành khác. Để làm rõ, OCIUS sẽ hủy hoặc xóa thông tin nhận dạng ra khỏi Dữ liệu người sử dụng của Các bên khi OCIUS có lý do hợp lý để xác định rằng:

a) Việc lưu giữ Dữ liệu người sử dụng đó không còn phục vụ Mục đích thu thập Dữ liệu người sử dụng đó nữa;

b) Việc lưu giữ không còn cần thiết cho bất kỳ Mục đích hợp pháp hay Mục đích kinh doanh nào; và

c) Không còn các lợi ích hợp pháp nào khác để tiếp tục lưu giữ các Dữ liệu người sử dụng này. Nếu Các bên ngưng sử dụng Dịch vụ và Trang Ocius, hoặc quyền của Các bên được sử dụng Dịch vụ và Trang Ocius bị chấm dứt hoặc hủy bỏ, OCIUS có thể tiếp tục lưu, sử dụng và/hoặc tiết lộ Dữ liệu người sử dụng của Các bên tuân theo Chính sách này và các nghĩa vụ của OCIUS theo các quy định của Pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân. Tùy thuộc vào quy định của Pháp luật, OCIUS có thể tiêu hủy Dữ liệu người sử dụng của Các bên một cách an toàn mà không cần thông báo trước cho Các bên. 

VII. LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM VỀ NGHĨA VỤ BẢO MẬT VÀ CÁC TRANG WEB CỦA BÊN THỨ BA 

7.1 OCIUS không đảm bảo tính bảo mật đối với Dữ liệu người sử dụng và/hoặc thông tin khác mà Các bên cung cấp trên các trang web của Bên thứ ba. OCIUS thực hiện các biện pháp bảo mật khác nhau để duy trì sự an toàn của Dữ liệu người sử dụng mà OCIUS lưu giữ hoặc kiểm soát. Dữ liệu người sử dụng của Các bên được lưu đằng sau các mạng bảo mật và chỉ có thể được truy cập bởi một số cá nhân giới hạn có quyền truy cập đặc biệt đến các hệ thống của OCIUS, và đã được yêu cầu bảo mật Dữ liệu người sử dụng đó. Khi Các bên đặt hàng hoặc truy cập vào Dữ liệu người sử dụng, OCIUS đề nghị sử dụng một máy chủ bảo mật. Tất cả Dữ liệu người sử dụng hoặc thông tin cá nhân Các bên cung cấp sẽ được mã hóa vào các cơ sở dữ liệu của OCIUS để chỉ được truy cập như mô tả bên trên.

7.2 Nhằm cung cấp cho Các bên giá trị gia tăng, OCIUS có thể chọn các trang web hoặc ứng dụng hoặc dịch vụ của Bên thứ ba khác nhau để liên kết, và đóng khung trên Trang Ocius. OCIUS cũng có thể tham gia các quan hệ cùng tiếp thị và các quan hệ khác để cung cấp dịch vụ thương mại điện tử và các dịch vụ và tính năng khác cho Các bên truy cập. Những trang được liên kết này có các chính sách về quyền riêng tư cũng như các biện pháp bảo mật riêng và độc lập. Ngay cả khi Bên thứ ba đó có liên kết với OCIUS, OCIUS cũng không kiểm soát các trang web/ứng dụng/dịch vụ được liên kết này, mỗi trang đó có các phương pháp bảo vệ quyền riêng tư và thu thập dữ liệu riêng biệt, độc lập với OCIUS. Dữ liệu thu thập bởi các Bên thứ ba có liên quan cùng tiếp thị của OCIUS hoặc của các trang web/ứng dụng/dịch vụ của Bên thứ ba (ngay cả khi được cung cấp trên hoặc thông qua Trang OCIUS) có thể không được OCIUS tiếp cận và/hoặc lưu giữ.

VIII. LIÊN HỆ 

Nếu Các bên có bất kỳ thắc mắc hoặc khiếu nại nào về các phương pháp bảo vệ quyền riêng tư của OCIUS, vui lòng liên hệ với OCIUS thông qua hotline […] hoặc email hello@yesocius.com. Người sử dụng cũng có thể truy vào đường link sau để tìm hiểu thêm về quy trình và chính sách hỗ trợ của OCIUS: […].