Term of services

Các điều khoản và điều kiện về dịch vụ được nêu tại đây (“Thỏa thuận”) ràng buộc những tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa (“Đối tác”), những tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ vận chuyển hàng hóa (“Khách hàng”) (Đối tác và Khách hàng sau đây gọi chung là “Người sử dụng”) với Công ty Cổ phần Logistic Ocius (“OCIUS” hoặc “Công ty”), đơn vị sở hữu, quản lý và vận hành sàn giao dịch thương mại điện tử qua trang web https://yesocius.com (“Trang OCIUS”). Thỏa thuận này liên quan đến việc đăng ký Tài khoản, yêu cầu dịch vụ, cung cấp, sử dụng các dịch vụ, thanh toán, hậu mãi khi Đối tác, Khách hàng giao dịch với nhau thông qua website thương mại điện tử của OCIUS tại Trang OCIUS. Nội dung của Thỏa thuận này được công khai trên Trang OCIUS và có thể được sửa đổi, bổ sung, cập nhật bởi OCIUS ở từng thời điểm.

Đối tác và Khách hàng được yêu cầu đọc kỹ Thỏa thuận này trước khi giao kết Thỏa thuận với OCIUS. Để xác nhận việc đã hiểu và chấp nhận Thỏa thuận này, xin vui lòng nhấp vào ô “Đồng ý” trong mục Đăng ký.

I. QUY ĐỊNH CHUNG 

1.1 Định nghĩa và giải thích

Trong Thỏa thuận này, trừ khi được quy định trong từng ngữ cảnh cụ thể, những từ in đậm dưới đây được định giải và giải thích như sau:

1.1.1 “OCIUS” hoặc “Công ty” là Công ty Cổ phần Logistic Ocius, một công ty được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, mã số doanh nghiệp: 4201927680, địa chỉ trụ sở chính tại: Số 07/NV đường 33 KĐT Phước Long, Phường Phước Long, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.

1.1.2 “Đối tác” là tổ chức, cá nhân thực hiện kinh doanh dịch vụ vận tải, đăng ký Tài khoản và sử dụng dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử của OCIUS theo các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này.

1.1.3 “Khách hàng” là tổ chức, cá nhân có nhu cầu vận chuyển hàng hóa, đăng ký Tài khoản, giao dịch và sử dụng dịch vụ của Đối tác trên sàn giao dịch thương mại điện tử của OCIUS theo các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này.

1.1.4 “Người sử dụng” hoặc “Các bên” có nghĩa là Đối tác và Khách hàng trong quan hệ với nhau hoặc trong quan hệ với OCIUS trong phạm vi của Thỏa thuận này.

1.1.5 “Sàn giao dịch TMĐT OCIUS” hoặc “Trang OCIUS” là sàn giao dịch thương mại điện tử do OCIUS sở hữu, quản lý và vận hành qua giao diện website https://yesocius.com với mục đích kết nối Đối tác và Khách hàng cho các dịch vụ vận chuyển hàng hóa. 

1.1.6 “Dịch vụ” là dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử mà OCIUS cung cấp cho Đối tác và Khách hàng để Các bên kết nối với nhau thông qua Trang OCIUS do OCIUS sở hữu, quản lý và vận hành, được nêu chi tiết tại Mục 1.2.2. 

1.1.7 “Phí dịch vụ” là khoản tiền mà Đối tác có nghĩa vụ thanh toán cho OCIUS cho mỗi giao dịch kết nối thành công với Khách hàng trên Trang OCIUS, dựa trên Hợp đồng dịch vụ vận chuyển được giao kết giữa Đối tác và Khách hàng và số Km vận chuyển ghi nhận trong Hợp đồng dịch vụ vận chuyển đó.

1.1.8 “Phí dịch vụ vận chuyển” là mức phí mà Đối tác đăng trên Trang OCIUS và Khách hàng chấp thuận để giao kết Hợp đồng dịch vụ vận chuyển hoặc mức phí mà Đối tác và Khách hàng thỏa thuận cho dịch vụ vận chuyển hàng hóa giữa Các bên. OCIUS không can thiệp vào Phí dịch vụ vận chuyển của Các bên liên quan. 

1.1.9 “Tài khoản” có nghĩa là tài khoản được Đối tác, Khách hàng mở tại Trang OCIUS theo quy định tại Thỏa thuận này để phục vụ cho giao dịch giữa Các bên.

1.1.10 “Dữ liệu người sử dụng” là toàn bộ thông tin, dữ liệu, tài liệu của Người sử dụng khi đăng ký, sử dụng Tài khoản và/hoặc giao dịch trên Trang OCIUS, bao gồm nhưng không giới hạn, các thông tin về tên tuổi, số chứng minh nhân dân, địa chỉ, số điện thoại, thông tin giao dịch, v.v. của Người sử dụng trên Trang OCIUS. 

1.1.11 “Hợp đồng dịch vụ vận chuyển” là hợp đồng dịch vụ được giao kết giữa Đối tác và Khách hàng cho mục đích vận chuyển hàng hóa thông qua kết nối tại Trang OCIUS. Hợp đồng dịch vụ vận chuyển sẽ có mẫu quy định cụ thể tại Trang OCIUS. 

1.2 Giới thiệu

1.2.1 Trang OCIUS là website do OCIUS sở hữu, xây dựng, quản lý và vận hành. Đối tượng phục vụ là Đối tác (những người có nhu cầu cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa) và Khách hàng (những người có nhu cầu sử dụng dịch vụ vận chuyển hàng hóa). Giao dịch giữa Đối tác và Khách hàng được kết nối trên website https://yesocius.com.

1.2.2 Dịch vụ bao gồm dịch vụ sàn giao dịch trực tuyến kết nối Đối tác và Khách hàng với nhau nhằm mục đích cung ứng và sử dụng dịch vụ vận chuyển hàng hóa giữa hai bên (Đối tác và Khách hàng sau đây được gọi chung là “Người sử dụng” hoặc “Các bên”). Hợp đồng dịch vụ vận chuyển sẽ được giao kết trực tiếp giữa Đối tác và Khách hàng (“Hợp đồng dịch vụ vận chuyển”) trên nền tảng Trang OCIUS. Các bên liên quan đến Hợp đồng dịch vụ vận chuyển sẽ chịu trách nhiệm đối với hợp đồng được giao kết giữa họ, cũng như xử lý bất kỳ vấn đề gì liên quan đến hợp đồng. OCIUS không can thiệp vào giao dịch giữa những Người sử dụng. Để làm rõ, OCIUS là bên trung gian cung cấp dịch vụ sàn thương mại điện tử cho Đối tác và Khách hàng giao dịch với nhau và không liên quan cũng không đảm bảo việc thực hiện nay hoàn thành các Hợp đồng dịch vụ vẩn chuyển giữa Các bên.

1.2.3 Việc giao tiếp giữa Người sử dụng và OCIUS sẽ được thực hiện qua các kênh: email, thông tin trực tiếp qua chat-log trên website, tổng đài điện thoại và/hoặc trao đổi trực tiếp. Trong đó email là kênh thông tin chính thức giữa Người sử dụng và OCIUS. Mọi sự thắc mắc hoặc cần hỗ trợ, tư vấn, xin vui lòng gọi hotline: […] hoặc email: [hello@yesocius.com].

1.2.4 Đối tác và Khách hàng được yêu cầu đọc kỹ Thỏa thuận này và trước khi bấm vào mục “đồng ý” để đăng ký, hoàn tất xác lập Tài khoản, Thỏa thuận này sẽ có hiệu lực và có giá trị áp dụng đối với các bên.

1.2.5 OCIUS bảo lưu quyền thay đổi, chỉnh sửa, tạm ngưng hoặc chấm dứt tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Trang OCIUS hoặc Dịch vụ vào bất cứ thời điểm nào theo qui định pháp luật mà không cần phải thông báo trước cho Đối tác hay Khách hàng.

1.2.6 OCIUS bảo lưu quyền từ chối yêu cầu mở Tài khoản hoặc các truy cập của Người sử dụng tới Trang OCIUS hoặc Dịch vụ mà không chịu bất kỳ trách nhiệm gì nếu yêu cầu mở Tài khoản hoặc các truy cập đó trái với các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này. 

1.3 Hiệu lực và luật điều chỉnh

1.3.1 Thỏa thuận này có hiệu lực kể từ khi Người sử dụng “đồng ý” và đăng ký Tài khoản, thực hiện giao dịch trên Trang OCIUS theo các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này.

1.3.2 Thỏa thuận này được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật Việt Nam.

1.3.3 Các vấn đề phát sinh trong giao dịch trên Trang OCIUS giữa OCIUS và Người sử dụng nếu không được quy định trong Thỏa thuận này sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam. 

II. ĐIỀU KHOẢN BẢO MẬT

OCIUS tôn trọng việc bảo mật thông tin của Người sử dụng. Để bảo vệ quyền lợi Người sử dụng, OCIUS đăng tải Chính sách bảo mật tại Trang OCIUS để giải thích chi tiết các hoạt động bảo mật của OCIUS. Ngưởi sử dụng cần tham khảo Điều khoản bảo mật để biết cách thức OCIUS thu thập, quản lý và sử dụng thông tin liên quan đến Tài khoản và/hoặc giao dịch giữa những Người sử dụng (“Dữ liệu người sử dụng”). Bằng cách đăng ký Tài khoản, sử dụng Dịch vụ hoặc cung cấp thông tin trên Trang OCIUS, Người sử dụng:

2.1 Cho phép OCIUS thu thập, sử dụng, công bố và/hoặc xử lý các Dữ liệu người sử dụng như được quy định trong Điều khoản bảo mật;

2.2 Đồng ý và công nhận rằng các thông tin được cung cấp trên Trang OCIUS sẽ thuộc sở hữu chung Người sử dụng và OCIUS; và

2.3 Sẽ không, dù là trực tiếp hay gián tiếp, tiết lộ các Dữ liệu người sử dụng cho bất kỳ bên thứ ba nào, hoặc bằng bất kỳ phương thức nào cho phép bất kỳ bên thứ ba nào được truy cập hoặc sử dụng Dữ liệu ngưởi sử dụng.

III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA OCIUS 

3.1 Cung cấp đầy đủ thông tin giới thiệu về từng sản phẩm, dịch vụ cụ thể trên Trang OCIUS;

3.2 Hỗ trợ Đối tác và Khách hàng thực hiện kết nối, giao kết Hợp đồng dịch vụ vận chuyển;

3.3 Tư vấn đầy đủ thông tin liên quan đến Dịch vụ cung cấp cho Người sử dụng qua Trang OCIUS bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin giá cả, điều kiện giao dịch, thanh toán, hậu mãi và các yêu cầu liên quan khác của Người sử dụng.

3.4 Hướng dẫn Người sử dụng cách thức sử dụng Dịch vụ trên Trang OCIUS, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc mở Tài khoản, kích hoạt Tài khoản, đặt hàng, giao kết Hợp đồng dịch vụ vận chuyển, v.v;

3.5 Thực hiện quản lý, vận hành, nâng cấp và xử lý các sự cố kỹ thuật của Trang OCIUS để đảm bảo Sàn giao dịch thương mại điện tử OCIUS hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của Người sử dụng;

3.6 Giải quyết các khiếu nại của Người sử dụng trong quá trình sử dụng Trang OCIUS;

3.7 Có quyền yêu cầu Người sử dụng cung cấp đầy đủ các thông tin về nhu cầu, họ tên, địa chỉ liên hệ, số điện thoại cùng các thông tin liên quan khác để phục vụ cho quá trình cung cấp dịch vụ.

3.8 Có quyền từ chối đăng nhập, khóa hoặc xóa tài khoản của Người sử dụng, tạm ngưng hoặc chấm dứt việc cung cấp Dịch vụ nếu Người sử dụng vi phạm các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này.

3.9 Để đảm bảo quyền lợi của Khách hàng và nâng cao chất lượng Dịch vụ, OCIUS có quyền đánh giá chất lượng dịch vụ của Đối tác thông qua việc theo dõi Đối tác cung ứng dịch vụ trên Trang OCIUS. Những Đối tác có chất lượng dịch vụ cao được được hưởng những chính sách ưu đãi phù hợp của OCIUS tại từng thời điểm. Những Đối tác có chất lượng dịch vụ thấp sẽ được OCIUS nhắc nhở và yêu cầu cải thiện. 

IV. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG

4.1 Người sử dụng cần cung cấp đầy đủ thông tin để xác định danh tính khi đăng ký Tài khoản tại Trang OCIUS bao gồm nhưng không giới hạn họ tên, số CMND/CCCD/số hộ chiếu, địa chỉ liên hệ, số điện thoại, v.v. Tùy từng trường hợp, OCIUS có thể đồng ý/không đồng ý với việc đăng ký Tài khoản của Người sử dụng.

4.2 Người sử dụng cần cung cấp đầy đủ các thông tin về nhu cầu, điều kiện sử dụng, điều kiện vận chuyển; chăm sóc khách hàng, hậu mãi…và các điều kiện khác (nếu có) cùng các yêu cầu cần thiết để có thể giao kết hợp đồng và sử dụng dịch vụ hiệu quả trên Trang OCIUS.

4.3 Người sử dụng cam kết và bảo đảm là tổ chức, cá nhân có đầy đủ năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự để đăng ký Tài khoản, xác lập và thực hiện các giao dịch với nhau hoặc với OCIUS thông qua Tài khoản được tạo lập và theo quy định tại Thỏa thuận này.

4.4 Người sử dụng bảo đảm rằng mọi giao dịch thực hiện thông qua Tài khoản của mình được thực hiện bởi chính Người sử dụng hoặc người được ủy quyền hợp pháp của Người sử dụng, đồng thời, thừa nhận tính pháp lý và ràng buộc của tất cả các giao dịch được thực hiện thông qua Tài khoản này, bao gồm nhưng không giới hạn yêu cầu dịch vụ, giao kết Hợp đồng dịch vụ vận chuyển và thanh toán.

4.5 Người sử dụng có nghĩa vụ quản lý Tài khoản của mình theo quy định tại Thỏa thuận này, không cho thuê, cho mượn hoặc chuyển nhượng Tài khoản của mình cho bất kỳ bên thứ ba nào khác mà không có sự chấp thuận trước của OCIUS.

4.6 Người sử dụng có nghĩa vụ bảo mật tuyệt đối thông tin Tài khoản và Dữ liệu người dùng cũng như bất cứ thông tin nào có được thông qua giao dịch tại Trang OCIUS. OCIUS sẽ không chịu trách nhiệm về mọi vấn đề phát sinh và rủi ro từ việc Người sử dụng tiết lộ thông tin Tài khoản hay Dữ liệu người sử dụng cho bất kỳ bên thứ ba nào.

4.7 Người sử dụng có quyền yêu cầu OCIUS giải thích và hướng dẫn các điều khoản và điều kiện về sử dụng Dịch vụ trên Trang OCIUS và yêu cầu OCIUS khắc phục nhanh chóng các sự cố kỹ thuật (nếu có) xảy ra làm ảnh hưởng đến việc giao kết hay cung ứng dịch vụ của Người sử dụng.

4.8 Người sử dụng có nghĩa vụ thanh toán Phí dịch vụ đầy đủ và đúng hạn cho OCIUS theo quy định nêu tại Thỏa thuận này.

4.9 Đối tác và Khách hàng yêu cầu dịch vụ, giao kết và cung cấp dịch vụ, thanh toán Phí dịch vụ vận chuyển trên Trang OCIUS theo quy định tại Hợp đồng dịch vụ vận chuyển. OCIUS không can thiệp vào giao dịch của Các bên trừ khi việc can tiệp đó là để hỗ trợ giải quyết các khúc mắc trong quá trình hai bên thực hiện dịch vụ.

4.10 Người sử dụng truy cập và sử dụng Tài khoản hợp liên quan đến Dịch vụ và thực hiện theo hướng dẫn trên Trang OCIUS hoặc theo hướng dẫn trực tiếp từ OCIUS; không chia sẻ Tài khoản của mình cho người khác, cũng như cố gắng sử dụng Tài khoản của người khác truy cập vào Trang OCIUS.

4.11 Người sử dụng không được tự ý thay đổi, can thiệp hoặc phá hoại các chức năng và công cụ ứng dụng của Dịch vụ trên Trang OCIUS.

4.12 Người sử dụng tuân thủ các quy định sử dụng của bên thứ ba (ví dụ: Zalo, Facebook, nhà cung cấp tin nhắn SMS, v.v.) khi sử dụng các chức năng có liên quan đến bên thứ ba này, và chịu hoàn toàn trách nhiệm cho những hậu quả gây ra từ việc sử dụng của mình. Người sử dụng cam kết tự chịu trách nhiệm và đảm bảo sẽ giữ cho OCIUS khỏi mọi khiếu nại, khiếu kiện, yêu cầu bồi thường, phạt vi phạm từ các bên thứ ba do việc sử dụng dịch vụ của Người sử dụng đối với các bên thứ ba.

4.13 Ngưởi sử dụng cam kết không sử dụng Trang OCIUS hoặc Dịch vụ để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn: mua bán, vận chuyển hàng cấm, vận chuyển người trái quy định, tuyên truyền nội dung đồi trụy, chống phá nhà nước, xâm phạm danh dự và nhân phẩm người khác, phát tán tin nhắn rác và/hoặc các thông tin không mong muốn đến những cá nhân, tổ chức dưới mọi hình thức. Người sử dụng cam kết tự chịu trách nhiệm và đảm bảo sẽ giữ cho OCIUS khỏi mọi khiếu nại, khiếu kiện, yêu cầu bồi thường, phạt vi phạm từ các bên thứ ba do việc sử dụng Trang OCIUS hoặc Dịch vụ để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

4.14 Người sử dụng cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với toàn bộ Dữ liệu người sử dụng đưa lên Trang OCIUS trong quá trình sử dụng Dịch vụ, hoặc dùng Dịch vụ và các công dụng liên quan đến Dịch vụ, đồng thời cam kết tuân thủ các quy định trong Điều khoản bảo mật của OCIUS.

4.15 Khi yêu cầu dịch vụ và cung cấp dịch vụ trên nền tảng Trang OCIUS, Người sử dụng cam kết tự chịu trách nhiệm về yêu cầu dịch vụ và hoạt động kinh doanh của mình khi sử dụng ứng dụng và Dịch vụ của OCIUS. Người sử dụng hiểu rõ và đồng ý rằng OCIUS không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, hoặc điển hình do hậu quả, bao gồm những thiệt hại về lợi nhuận, uy tín, dữ liệu hay thiệt hại vô hình khác là kết quả từ việc sử dụng ứng dụng và Dịch vụ của Người sử dụng trên Trang OCIUS. 

V. PHÍ DỊCH VỤ VÀ THUẾ 

5.1 OCIUS sẽ không tính Phí dịch vụ đối với Khách hàng trong thời gian [06] tháng đầu tiên tính từ ngày […]. Sau thời hạn này, OCIUS có thể tính Phí dịch vụ với Khách hàng theo biểu phí dịch vụ được đăng tải trên Trang OCIUS.

5.2 Với các Đối tác, mức Phí dịch vụ của OCIUS được tính trên từng giao dịch kết nối thành công theo các Hợp đồng dịch vụ vận chuyển được giao kết giữa Đối tác và Khách hàng, dựa trên số Km vận chuyển theo các Hợp đồng dịch vụ vận chuyển đó.

5.3 Phí sử dụng dịch vụ sẽ được OCIUS thông báo công khai trên Trang OCIUS. Trong bất kỳ trường hợp nào, OCIUS sẽ không hoàn Phí dịch vụ nếu Người sử dụng tự ý chấm dứt việc sử dụng Dịch vụ trước hạn.

5.4 Tùy theo quyết định riêng của mình, OCIUS có thể cung cấp một số dịch vụ miễn phí cho Người sử dụng vào từng thời điểm.

5.5 Phí dịch vụ đã bao gồm thuế VAT theo quy định của pháp luật. OCIUS sẽ cung cấp hóa đơn theo quy định của pháp luật về cung ứng dịch vụ bằng hóa đơn điện tử.

VI. QUY TRÌNH THỰC HIỆN GIAO DỊCH

6.1 Bước 1: Người sử dụng truy cập Trang OCIUS, đăng ký Tài khoản để giao dịch.

6.2 Bước 2: Đối tác đăng thông tin chi tiết về dịch vụ trên Trang OCIUS để Khách hàng tham khảo và lựa chọn.

6.3 Bước 3: Khách hàng lựa chọn dịch vụ vận chuyển từ Đối tác trên Trang OCIUS và xác lập yêu cầu.

6.4 Bước 4: Đối tác và Khách hàng xác nhận Hợp đồng dịch vụ vận chuyển và thực hiện thanh toán Phí dịch vụ vận chuyển theo phương thức và giá cả đã niêm yết.

6.5 Bước 5: Đối tác triển khai dịch vụ vận chuyển cho Khách hàng theo quy định tại Hợp đồng dịch vụ vận chuyển.

6.6 Bước 6: Đối tác hoàn tất dịch vụ vận chuyển cho Khách hàng và thông báo cho OCIUS.

6.7 Bước 7: OCIUS đối soát Phí dịch vụ vận chuyển với Đối tác, trừ đi Phí dịch vụ và hoàn phần tiền còn lại cho Đối tác trong thời gian 30 ngày kể từ ngày Khách hàng thanh toán Phí dịch vụ vận chuyển cho Đối tác và Đối tác hoàn tất dịch vụ vận chuyển cho Khách hàng.

VII. QUY TRÌNH GIAO KẾT DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA VÀ THANH TOÁN 

7.1 Quy trình giao kết dịch vụ vận chuyển hàng hóa

7.1.1 Việc Đối tác và Khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ vận chuyển hàng hóa thông qua Trang OCIUS được xem là việc Các bên giao kết Hợp đồng dịch vụ vận chuyển theo quy định tại Thỏa thuận.

7.1.2 Khi Khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vận chuyển hàng hóa tại Trang OCIUS, Khách hàng cần đọc kỹ thông tin dịch vụ được Đối tác đăng công khai trên Trang OCIUS. Các thông tin này bao gồm nhưng không giới hạn:

 • Thông tin về Đối tác
 • Khoảng cách vận chuyển
 • Phương tiện vận chuyển
 • Phí dịch vụ vận chuyển
 • Thông tin liên hệ
 • Các thông tin khác liên quan đến dịch vụ vận chuyển hàng hóa mà Đối tác cung cấp.

7.1.3 Trường hợp thông tin về dịch vụ vận chuyển của Đối tác trên Trang OCIUS chưa đầy đủ hoặc chưa được cập nhật Khách hàng cần liên hệ trực tiếp với Đối tác theo các thông tin đăng tải trên Trang OCIUS hoặc liên hệ với OCIUS để cập nhật chính xác thông tin dịch vụ trước khi đặt mua:

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTIC OCIUS 

 • Trụ sở công ty: Số 07/NV đường 33 KĐT Phước Long, Phường Phước Long, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
 • Website: https://yesocius.com
 • Hotline: […]
 • Email: hello@yesocius.com

7.1.4 Để nhìn thấy thông tin chi tiết về dịch vụ vận chuyển hàng hóa của Đối tác trên Trang OCIUS, Khách hàng bấm vào mục “Mua ngay”. Thông tin chi tiết về dịch vụ sẽ bao gồm:

 • Mô tả dịch vụ
 • Số lượng, loại phương tiện chuyên chở
 • Phí dịch vụ vận chuyển
 • Lộ trình vận chuyển
 • Thời gian dự kiến thực hiện dịch vụ vận chuyển hàng hóa
 • Thành tiền

7.1.5 Sau khi lựa chọn dịch vụ vận chuyển của Đối tác, cập nhật và hoàn tất đơn hàng, Khách hàng bấm vào nút “Thanh toán” để xác nhận Hợp đồng dịch vụ vận chuyển.

 

7.2 Quy trình và phương thức thanh toán

7.2.1 Sau khi chọn “Thanh toán”, hệ thống trên Trang OCIUS sẽ hiển thị ra bảng thông tin: “Thanh toán đơn hàng” gồm các thông tin sau:

 

 • Thông tin đơn hàng;
 • Thông tin Khách hàng: Khách hàng kê khai các thông tin về họ tên, điện thoại, email, khu vực, địa chỉ (hoặc hệ thống trên Trang OCIUS sẽ điền tự động các thông tin đăng ký Tài khoản của Khách hàng vào đơn hàng);
 • Thông tin Đối tác: Các thông tin về Đối tác gồm tên Đối tác, điện thoại, email, khu vực, địa chỉ sẽ được hệ thống trên Trang OCIUS điền tự động theo các thông tin đăng ký Tài khoản của Đối tác.
 • Phương thức thanh toán Phí dịch vụ vận chuyển;
 • Thời gian dự kiến thực hiện dịch vụ vận chuyển;
 • Tổng số tiền thanh toán (đã bao gồm thuế VAT);

 

7.2.2 Nếu Khách hàng đồng ý với nội dung thanh toán theo bảng “Thanh toán đơn hàng” đã nêu tại Mục 7.2.1, Khách hàng ấn vào nút “Xác nhận”. Kể từ thời điểm này, Hợp đồng dịch vụ vận chuyển đã được xác lập giữa Khách hàng và Đối tác và có giá trị ràng buộc trách nhiệm của Các bên theo các điều kiện và điều khoản của hợp đồng.

7.2.3 Hiện tại OCIUS chỉ chấp nhận hình thức thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng. Thông tin về chuyển khoản qua ngân hàng được liệt kê như sau:

Tài khoản 1

: […]

Ngân hàng

: […]

Tài khoản 2

: […]

Ngân hàng

: […]

Chủ tài khoản

: […]

 

7.2.4 Phí dịch vụ vận chuyển mà Khách hàng phải thanh toán bao gồm tiền phí vận chuyển, nhân công, giao hàng và thuế VAT, thể hiện trên Trang OCIUS ở bước “Thanh toán”.

7.2.5 Khi thanh toán bằng chuyển khoản qua ngân hàng hoặc chuyển khoản qua ATM thì Khách hàng cần cung cấp: mã giao dịch hoặc mã Khách hàng bằng cách gọi điện trực tiếp đến số hotline […] hoặc gửi đến email hello@yesocius.com để được xác nhận giao dịch. Thời gian để xác nhận đơn hàng là 24h ngày làm việc (ngày làm việc là không bao gồm thứ 7, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ theo quy định của Nhà nước). 

VIII. CHÍNH SÁCH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VÀ TRANH CHẤP

8.1 OCIUS tiếp nhận mọi khiếu nại của Người sử dụng liên quan đến việc Dịch vụ mà OCIUS cung cấp qua Trang OCIUS. Tuy nhiên, các khiếu nại, khiếu kiện, yêu cầu phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại của Khách hàng đối với việc cung cấp và thực hiện dịch vụ vận chuyển của Đối tác sẽ được thực hiện giữa Các bên và OCIUS chỉ đóng vai trò trung gian hỗ trợ các bên giải quyết tranh chấp.

8.2 Người sử dụng có thể liên hệ với OCIUS thông qua hotline […] hoặc email hello@yesocius.com để được hướng dẫn giải quyết khiếu nại hoặc truy vào đường link sau để tìm hiểu thêm về quy trình và chính sách hỗ trợ của OCIUS: […].

8.3 Trường hợp hệ thống của Dịch vụ gặp trục trặc, lỗi hệ thống, lỗi kỹ thuật không mong muốn dẫn đến sự gián đoạn trong việc cung cấp một phần hoặc toàn bộ Dịch vụ trên Trang OCIUS, OCIUS sẽ nỗ lực tối đa để khắc phục và đưa Trang OCIUS hoạt động trở lại sớm nhất có thể. Người sử dụng đồng ý ghi nhận nỗ lực này của OCIUS, xem như đây là sự kiện bất khả kháng và không phát sinh bất cứ khiếu nại, khiếu kiện, phạt vi phạm hoặc yêu cầu bồi thường nào liên quan đến việc gián đoạn cung cấp một phần hoặc toàn bộ Dịch vụ này cũng như những hậu quả của việc gián đoạn này gây ra.

8.4 Thời hạn xử lý khiếu nại như sau:

8.4.1 Trường hợp Dịch vụ gặp trục trặc như lỗi hệ thống, lỗi kỹ thuật: OCIUS sẽ xử lý trong thời gian sớm nhất có thể nhưng không muộn hơn 24 giờ sau khi nhận được khiếu nại từ Người sử dụng.

8.4.2 Trường hợp Người sử dụng có khiếu nại về các vấn đề liên quan đến dịch vụ vận chuyển hàng hóa và yêu cầu OCIUS hỗ trợ giải quyết: OCIUS sẽ phối hợp với Đối tác và Khách hàng giải quyết khiếu nại trong thời gian sớm nhất có thể nhưng không muộn hơn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại (xem chi tiết tại Mục 8.6).

8.4.3 Trường hợp bất khả kháng các bên liên quan sẽ cùng nhau thương lượng và giải quyết. Để làm rõ, các trường hợp bất khả kháng bao gồm tai nạn, cướp giật, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, cách ly, gián đoạn kết nối internet không do lỗi của OCIUS, lỗi hệ thống và những sự kiện khác nằm ngoài tầm kiểm soát của OCIUS, v.v.

8.5 Trường hợp khiếu nại của Người sử dụng không liên quan đến lỗi của OCIUS, Người sử dụng sẽ phải chịu mọi chi phí xử lý khiếu nại có liên quan.

8.6 Quy trình tiếp nhận và xử lý khiếu nại thực hiện theo các bước sau:

8.6.1 Bước 1:Người sử dụng khiếu nại về các vấn đề liên quan đến dịch vụ vận chuyển hàng hóa trên Trang OCIUS có thể gửi khiếu nại theo cách thức quy định tại Mục 8.2.

8.6.2 Bước 2:Bộ phận chăm sóc khách hàng của OCIUS sẽ tiếp nhận các khiếu nại, liên hệ làm rõ các yêu cầu của Người sử dụng trong thời gian sớm nhất có thể và không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu (không tính thứ 7, chủ nhật và ngày nghỉ lễ theo quy định của Nhà nước). 

8.6.3 Bước 3:OCIUS có thể truy cập hệ thống Trang OCIUS để tiếp cận và thu thập thông tin liên quan đến khiếu nại và yêu cầu Người sử dụng cung cấp các thông tin, bằng chứng liên quan đến giao dịch để xác minh, làm rõ sự việc và có hướng xử lý phù hợp nhất. Cụ thể, Người sử dụng cần cung cấp cho OCIUS các nội dung sau:

 • Mã đơn hàng/mã vận đơn;
 • Đơn hàng đã được xác nhận hoặc Hợp đồng dịch vụ vận chuyển;
 • Các bằng chứng khác (nếu có).
 • Thời hạn cung cấp bằng chứng: Trong vòng 24 giờ kể từ khi OCIUS yêu cầu cung cấp bằng chứng.     

8.6.1 Bước 4: Tùy thuộc vào loại tranh chấp và quan hệ của các bên trong tranh chấp, OCIUS sẽ nỗ lực hết sức để giải quyết tranh chấp theo hướng có lợi nhất cho Người sử dụng. 

8.7 Xử lý các khiếu nại, khiếu kiện, tranh chấp liên quan đến Dịch vụ mà OCIUS cung cấp cho Người sử dụng: Bất kỳ tranh cãi, khiếu nại hoặc tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Dịch vụ của OCIUS cung cấp cho Người sử dụng đều sẽ được giải quyết trước hết bằng hình thức thương lượng, hòa giải theo quy định của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Trong trường hợp không thể giải quyết thông qua thương lượng, hòa giải, bất kỳ bên nào cũng có thể đưa tranh chấp ra Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) để giải quyết theo các thủ tục của trun tâm này. Đại điểm trọng tài ở Hà Nội, Việt Nam. Số lượng trọng tài viên là 01 và ngôn ngữ sử dụng trong tố tụng trọng tài là tiếng Việt.

8.7 Xử lý các khiếu nại, khiếu kiện, tranh chấp liên quan đến dịch vụ vận chuyển hàng hóa giữa Đối tác và Khách hàng: OCIUS không chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa cho Khách hàng cũng như thực hiện thanh toán Phí dịch vụ vận chuyển cho Đối tác, do vậy, OCIUS không chịu trách nhiệm giải quyết các khiếu nại, khiếu kiện, tranh chấp giữa Đối tác và Khách hàng liên quan đến dịch vụ vận chuyển hàng hóa và/hoặc phát sinh từ Hợp đồng dịch vụ vận chuyển. Tuy nhiên, OCIUS sẽ đóng vai trò là trung gian hỗ trợ Các bên giải quyêt tranh chấp. Quy trình tiếp nhận và hỗ trợ giải quyết tranh chấp phát sinh giữa Đối tác và Khách hàng được OCIUS thực hiện phù hợp với Mục 8.6. 

IX. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM 

9.1 Người sử dụng thừa nhận mọi rủi ro phát sinh ngoài việc sử dụng hoặc vận hành Trang OCIUS và/hoặc dịch vụ trên Trang OCIUS sẽ thuộc về Người sử dụng trong giới hạn tối đa mà pháp luật cho phép.

9.2 OCIUS không kiểm soát và không đảm bảo hoặc chấp nhận trách nhiệm đối với: (a) việc phù hợp mục đích, sự tồn tại, chất lượng, độ an toàn hoặc tính pháp lý của các dịch vụ mà Đối tác đăng tải lên Trang OCIUS; hoặc (b) khả năng Đối tác cung cấp dịch vụ hoặc khả năng Khách hàng mua và thanh toán cho các dịch vụ vận chuyển hàng hóa. Nếu có tranh chấp liên quan đến dịch vụ vận chuyển hàng hóa của Người sử dụng, những Người sử dụng này đồng ý tự giải quyết tranh chấp trực tiếp với nhau và miễn trừ OCIUS khỏi mọi khiếu nại, khiếu kiện, phạt vi phạm, yêu cầu bồi thường cho các tổn thất phát sinh và/hoặc các vấn đề khác liên quan đến tranh chấp.

9.3 OCIUS không chịu trách nhiệm phát sinh từ Hợp đồng dịch vụ vận chuyển được giao kết hay xác lập giữa Đối tác và Khách hàng, cũng như không chịu trách nhiệm đối với chất lượng, tiến độ thực hiện dịch vụ vận chuyển hàng hóa hay việc thanh toán của Khách hàng cho các hợp đồng đó.

9.4 OCIUS không chịu trách nhiệm đối với tổn thất doanh thu, tổn thất về Dữ liệu người sử dụng, tổn thất về uy tín, các thiệt hại gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc mang tính hệ quả (bao gồm bất kỳ tổn thất và thiệt hại nào từ việc mất dữ liệu, gián đoạn dịch vụ, máy tính, điện thoại hoặc các thiết bị di động có kết nối internet khác) phát sinh từ hoặc có liên quan đến việc sử dụng Trang OCIUS hoặc Dịch vụ mà OCIUS cung cấp theo Thỏa thuận này.

9.5 Người sử dụng có quyền yêu cầu chấm dứt Tài khoản và/hoặc ngừng sử dụng Dịch vụ được OCIUS cung cấp qua Trang OCIUS trong trường hợp không thỏa mãn với Dịch vụ hoặc các điều kiện và điều khoản của Thỏa thuận này.

9.6 Trang OCIUS có thể đăng đường dẫn của các bên thứ ba đễ Người sử dụng có thể tham khảo hoặc tối đa hóa lợi ích khi sử dụng Dịch vụ. Tuy nhiên, các trang điện tử hoặc ứng dụng truy cập từ các đường dẫn này không thuộc sự kiểm soát của OCIUS dưới bất kỳ hình thức nào và vì thế Người sử dụng xác nhận tự chịu các rủi ro khi truy cập vào những trang điện tử hay các đường dẫn này, và/hoặc có thể phải tuân thủ quy định của các bên thứ ba một cách riêng rẽ. 

9.7 OCIUS không chịu trách nhiệm và cũng không có nghĩa vụ pháp lý, dù dưới bất kỳ hình thức nào, đối với những nội dung (bao gồm các đường dẫn hoặc liên kết), trao đổi, mua bán, và giao dịch nào giữa Người sử dụng với bất kỳ trang điện tử hoặc dịch vụ của bên thứ ba nào được dẫn đến, hoặc liên kết với Trang OCIUS.  OCIUS cung cấp các đường dẫn hoặc tạo điều kiện cho sự tương tác này đơn thuần để tạo sự thuận lợi cho Người sử dụng, và việc có bao gồm đường dẫn bất kỳ sẽ không, dù bất kỳ hình thức nào, hàm ý hoặc thể hiện việc liên kết, xác nhận hoặc bảo trợ của OCIUS đối với bất kỳ trang điện tử được liên kết nào và/hoặc bất kỳ nội dung nào trong đó.